Vacante scolare 2013,vacanta paste 2013,vacanta de vara 2013,structura anului scolar 2012-1023

Ultimele noutati referitoare la structura anului scolar 2012-1023.

In conformitate cu decizia ministerului Educatie, structura anului scolar 2012-2013 este in felul urmator:

Anul scoar are 36 de saptamâni de cursuri.Ministerul Educa?iei a stabilit structura aestui an si ea fost publicata deja în Monitorul Oficial, sub forma unui ordin de ministru.

Astfel, anul scolar 2012-2013 începe la data de 1 septembrie 2012, se încheie la data de 31 august 2013 si se structureaza pe doua semestre dupa cum urmeaza:

Semestrul I

Cursuri – luni, 10 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.
Vacanta de iarna – sâmbata, 22 decembrie 2012 – duminica, 13 ianuarie 2013
Tezele din semestrul I al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pâna la data de 30 noiembrie 2012

În perioada 29 octombrie-4 noiembrie 2012, clasele din învatamântul primar si grupele din învatamântul prescolar sunt în vacanta.

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013
Vacanta de primavara 2013 - sâmbata, 6 aprilie 2013 – duminica, 21 aprilie 2013
Cursuri - luni, 22 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013
Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 25 mai 2013.

Vacanta de vara 2013 – sâmbata, 22 iunie 2013 – duminica, 8 septembrie 2013

 

 

Pentru clasa a VIII-a, anul ?colar are 36 de saptamâni din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 14 iunie 2013.

S?pt?mâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este s?pt?mân? dedicat? activit??ilor extracurriculare ?i extra?colare, în cadrul programului numit „S? ?tii mai multe, s? fii mai bun!”, având un orar specific.

Tezele din semestrul I al anului ?colar 2012-2013 se sus?in, de regul?, pân? la data de 30 noiembrie 2012.

Tezele din semestrul al II-lea al anului ?colar 2012-2013 se sus?in, de regul?, pân? la data de 25 mai 2013.

 

 

 

Aici aveti Ordinul Ministerului Invatamantului publicat in Monitorul Oficial:

 

 

 

 

CABINET MINISTRU      _____________________________________________________________________ ORDIN privind structura anului scolar 2012 – 2013    In temeiul prevederilor art.  94, alin. (2), lit. r) din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,  in baza prevederilor art. 22, alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

MINISTRUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

emite prezentul ordin:  Art.1 (1) Anul scolar 2012-2013 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 178 de zile lucratoare. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele: a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani din care durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se incheie la data de 31 mai 2013; b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie la data de 14 iunie 2013; c) pentru clasele din invatamantul liceal – filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoared) pentru clasele din invatamantul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare; e)  pentru invatamantul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 182 de zile; f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor;

g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare.   Art.2 Anul scolar 2012-2013 incepe la data de 1 septembrie 2012, se incheie la  data de 31 august 2013 si se structureaza pe doua semestre dupa cum urmeaza:

Semestrul I               

Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.

In perioada 5 – 11 noiembrie 2012,  clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.  Vacanta de iarna – sambata, 22 decembrie 2012 – duminica, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea               

Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013  Vacanta de primavara – sambata, 6 aprilie 2013 –  duminica, 14 aprilie 2013 Cursuri – luni, 15  aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013

Vacanta de vara – sambata, 22 iunie 2013 – duminica, 15 septembrie 2013

 Art.3 In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.  Art.4  (1) Saptamana 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, avand un orar specific. (2) Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1), modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.  Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula,  pana la data de 30 noiembrie 2012.  (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula,  pana la data de 25 mai 2013.  Art.6 (1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale  si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii  anului scolar stabilite prin prezentul ordin.  (2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective.

(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale: evaluarea nationala a absolventilor clasei

a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competentelor profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de absolvire.  Art.7 Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competentelor profesionale/ a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.  Art.8 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3794/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 296 din 5 mai 2012.  Art.9 Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.  Art.10 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.      MINISTRU,  Ecaterina ANDRONESCU                                                                                                                    Bucuresti Nr.   5635 Data 31.08.2012    

About croco